KONKURS: „STRZEL FOTKĘ Z FAM-PIONKI”

Regulamin
 
 1. Organizatorem konkursu jest Fabryka Amunicji Myśliwskiej Fam-Pionki sp. z o.o.
 2. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Aby wziąć udział w konkursie:
  1. Uczestnik musi mieć ukończone 18 lat.
  2. W ramach przystąpienia do Konkursu uczestnik oświadcza, że:
   • posiada pełnię praw autorskich, osobistych i majątkowych do zgłoszonej przez niego pracy konkursowej;
   • zgłoszona do konkursu praca nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich innych podmiotów;
   • posiada zgodę osób, których wizerunek utrwalono na fotografii do wykorzystania tego wizerunku na potrzeby Konkursu, jak i do wykorzystania tego wizerunku przez Organizatora w ramach prowadzonych działań o charakterze informacyjno-promocyjnym, a w szczególności umieszczania w Internecie, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych;
  3. Uczestnik musi obserwować konto @fampionki oraz do oznaczania konkursowych zdjęć używać znacznika #strzelfotke.
 4. Konkurs składa się z pięciu, tygodniowych rund. Jedna runda, to czas między piątkiem od godz. 00:00 a czwartkiem do godziny 18:00. W tym czasie Uczestnik musi opublikować zdjęcie o tematyce strzelnictwa sportowego lub myśliwskiego, na swoim profilu Instagram ze znacznikiem #strzelfotke (zdjęcie nie może przedstawiać martwej zwierzyny lub krwi).
 5. W kolejne czwartki (tj. 04.06, 11.06, 18.06, 25.06, 07.07.2020) zdjęcia opublikowane do godziny 18:00 wraz z nazwą konta autora zostaną przedstawione w formie albumu na Instagram Stories Organizatora.
 6. Głosowanie na konkursowe zdjęcia jest aktywne przez 24 godziny, licząc od czwartku od godziny 19:00.
 7. Głosowanie odbywa się za pomocą kliknięć „tak/nie”.
 8. Każdą z rund wygrywa zdjęcie z najwyższym wynikiem procentowym na „tak”.
 9. Wynik każdej rundy zostanie zamieszczony w treści posta na instagramowym koncie Organizatora oraz w Instagram Stories.
 10. Finał odbędzie się w niedzielę 05.07.2020 w formie głosowania w Instagram Stories „tak/nie” wśród pięciu zdjęć, które zwyciężyły w każdej z rund.
 11. Organizator zastrzega sobie niedopuszczenie do konkursu zdjęć niespełniających warunków udziału w konkursie.
 12. Uczestnik może w ciągu jednej rundy opublikować kilka zdjęć zawierających znacznik #strzelfotke, jednak pod uwagę Organizator bierze zdjęcie, które ukazało się najwcześniej.
 13. Uczestnik nie może wygrać dwóch i więcej rund. W takim przypadku zwycięzcą rundy zostaje uczestnik z drugim najlepszym wynikiem.
 14. Nagrody – dwa siedziska typu pufa oraz trzy koszulki firmowe Organizatora.
 15. Nagrodami za I i II miejsce w finale są pufy, za miejsca III, IV i V koszulki firmowe.
 16. O rozstrzygnięciu konkursu wygrane osoby zostaną poinformowane poprzez wiadomość prywatną i/lub mailowo.
 17. Wysyłka nagród nastąpi w ciągu 7 dni od przekazania adresu do wysyłki. Koszt wysyłki ponosi Organizator.
 18. Kupowanie głosów i/lub korzystanie z programów, które automatycznie zwiększają liczbę, w celu podwyższenia wyniku jest zabronione i skutkuje dyskwalifikacją uczestnika.
 19. W momencie przesłania przez Uczestnika swojego zdjęcia do konkursu Organizator nabywa nieodpłatnie majątkowe prawa autorskie do fotografii w zakresie umieszczenia tego zdjęcia na stronie internetowej Organizatora oraz w prowadzonych przez siebie profilach w mediach społecznościowych.
 20. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz w zakładce „Aktualności" na www.fam-pionki.pl
 21. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Instagram.
Fabryka Amunicji Myśliwskiej
"FAM-PIONKI" Sp. z o.o.
ul.Śrutowa 5,
26-670 Pionki
Biuro Handlowe:
Tel. +48 48 306 70 12, fax +48 385 27 90
Sekretariat + 48 48 306 70 11
Fam-Pionki
Spółka jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy - Wydział XIV pod numerem KRS 0000041302.

Wysokość kapitału zakładowego 2.070.000 PLN